گسترش آلمان یولین لهستان اسلواکی

گسترش: آلمان یولین لهستان اسلواکی مونته نگرو آلمان سن مارینو چک

قلیانیست‌ها!

انتشار عکس‌های متعدد از استعمال دخانیات به وسیله ستاره‌ها فوتبال را وارد یک بحران تازه کرد.  قلیانیست ها! عبارات مهم : تصویر ..

ادامه مطلب